Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Oferta Grupa I

Załącznik nr 2 do SWZ - Oferta Grupa II

Załącznik nr 3 do SWZ - Oferta Grupa III

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie_dotyczące_spełniania_warunków_udziału_w_postępowaniu

Załącznik nr 6 do SWZ - Instrukcja szyfrowania pliku

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert po negocjacjach

Ogłoszenie o wyborze OFERTY