"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 700 prowadzonej nad rzeką Wisłok w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie...", spr nr KZP-1/253/TTZ/84/23

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy

Zał. nr 1 do PFU- Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do PFU - Ekspertyza techniczna konstrukcji stalowych nośnych i podpór betonowych

Zał. nr 2 – Wzór formularza „Oferta”

Zał. nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Zał. nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Zał. nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Zał. nr 6.1 – Wzór formularza Wykazu robót

Zał. nr 6.2 – Wzór formularza Wykazu osób

Zał. nr 7 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Modyfikacja treści SWZ i Ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SWZ i Ogłoszenia

Zał. nr 2 – Wzór formularza „Oferta”– zmodyfikowany

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty