Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Załącznik nr 5 – „Opis przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź na pytania nr 1

Odpowiedź na pytania nr 2

Informacja z otwarcia OFERT

Informacja o wyborze oferty