Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1 - Formularz "Oferta"

Załącznik nr 2 -"Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu"

Załącznik nr 3 -"Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia"

Załącznik nr 4 -Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Załącznik nr 5 -"Opis przedmiotu zamówienia"

Informacja z otwarcia OFERT

Informacja o wyborze oferty