Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” GRUPA I

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” GRUPA II

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert negocjacyjnych

Ogłoszenie o wyborze oferty dot. Grupy I i unieważnieniu dot. Grupy II